ui
Schietlokatie open alle woensdagen vanaf 19.30 uur
pra
PRIVACYVERKLARING Dit is de privacyverklaring van Schietsportvereniging ‘Wilhelm Tell’, gevestigd in Alblasserdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321799 (hierna: ‘SSV - W.Tell). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SSV - W.Tell mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de SSV - W.Tell - website bezoeken of gebruiken. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVEN 1.1. SSV - W.Tell verwerkt (mogelijk) de volg ende persoonsgegevens van u indien u: a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd of een andere activiteit die SSV - W.Tell aanbiedt; b. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van SSV - W.Tell; c. een formulier invult voor enige SSV - W.Tell - dienst of - informatiever strekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met SSV - W.Tell op te nemen. 1.2 SSV - W.Tell verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens: a. naam; b. voornaam; c. adres; d. e - mailadres; e. telefoonnummer; f. leeftijd; g. geslacht; 1.3 SSV - W.Tell kan deze gegevens gebruiken om: a. verzoeken van u in behandeling te nemen; b. u in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens SSV - W.Tell; c. de dienstverlening aan u te verbeteren; d. de website van SSV - W.Tell te optimaliseren; e. contact met u op te nemen of te onderhouden; f. een aanvraag voor een dienst van SSV - W.Tell aan u in behandeling te nemen. 2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR 2.1. U kunt contact opnemen met SSV - W.tell via voor: a. meer informatie over de wijze waarop SSV - W.Tell persoonsgegevens verwerkt; b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring; c. inzage in de persoonsgegevens die SSV - W.Tell met betrekking tot u verwerkt; d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw g egevens door SSV - W.Tell. 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 1.1. SSV - W.Tell zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doel einden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 1.2. SSV - W.Tell zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 4. DERDEN 2.1. SSV - W.Tell zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of SSV - W.Tell daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak. 5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 3.1. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen            daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven            raadplegen. Privacy en gegevensbescherming
SINDS 1925